Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Updated Debian 9: 9.11 released

The Debian Project                               https://www.debian.org/
Updated Debian 9: 9.11 released                         press@debian.org
September 8th, 2019            https://www.debian.org/News/2019/20190908
------------------------------
------------------------------------------


The Debian project is pleased to announce the eleventh update of its
oldstable distribution Debian 9 (codename "stretch").

This point release is primarily an update to the recently-released 9.10,
in order to resolve a critical problem with the installer that was
discovered during image testing.

Please note that the point release does not constitute a new version of
Debian 9 but only updates some of the packages included. There is no
need to throw away old "stretch" media. After installation, packages can
be upgraded to the current versions using an up-to-date Debian mirror.

Those who frequently install updates from security.debian.org won't have
to update many packages, and most such updates are included in the point
release.

New installation images will be available soon at the regular locations.

Upgrading an existing installation to this revision can be achieved by
pointing the package management system at one of Debian's many HTTP
mirrors. A comprehensive list of mirrors is available at:

https://www.debian.org/mirror/listMiscellaneous Bugfixes
----------------------

This oldstable update adds a few important corrections to the following
packages:

+--------------------------------+------------------------------------+
| Package                        | Reason                             |
+--------------------------------+------------------------------------+
| base-files [1]                 | Update for the point release       |
|                                |                                    |
| bogl [2]                       | Call iswspace instead of isspace,  |
|                                | fixes crash on U+FEFF              |
|                                |                                    |
| debian-installer [3]           | Rebuild against proposed-updates   |
|                                |                                    |
| debian-installer-netboot-      | Rebuild against proposed-updates   |
| images [4]                     |                                    |
|                                |                                    |
+--------------------------------+------------------------------------+

    1: https://packages.debian.org/src:base-files
    2: https://packages.debian.org/src:bogl
    3: https://packages.debian.org/src:debian-installer
    4: https://packages.debian.org/src:debian-installer-netboot-images

Debian Installer
----------------

The installer has been updated to include the fixes incorporated into
oldstable by the point release.


URLs
----

The complete lists of packages that have changed with this revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog


The current oldstable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/


Proposed updates to the oldstable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates


oldstable distribution information (release notes, errata etc.):

https://www.debian.org/releases/oldstable/


Security announcements and information:

https://www.debian.org/security/About Debian
------------

The Debian Project is an association of Free Software developers who
volunteer their time and effort in order to produce the completely free
operating system Debian.


Contact Information
-------------------

For further information, please visit the Debian web pages at
https://www.debian.org/, send mail to <press@debian.org>, or contact the
stable release team at <debian-release@lists.debian.org>.

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Updated Debian 10: 10.1 released

The Debian Project                               https://www.debian.org/
Updated Debian 10: 10.1 released                        press@debian.org
September 7th, 2019            https://www.debian.org/News/2019/20190907
------------------------------
------------------------------------------


The Debian project is pleased to announce the first update of its stable
distribution Debian 10 (codename "buster"). This point release mainly
adds corrections for security issues, along with a few adjustments for
serious problems. Security advisories have already been published
separately and are referenced where available.

Please note that the point release does not constitute a new version of
Debian 10 but only updates some of the packages included. There is no
need to throw away old "buster" media. After installation, packages can
be upgraded to the current versions using an up-to-date Debian mirror.

Those who frequently install updates from security.debian.org won't have
to update many packages, and most such updates are included in the point
release.

New installation images will be available soon at the regular locations.

Upgrading an existing installation to this revision can be achieved by
pointing the package management system at one of Debian's many HTTP
mirrors. A comprehensive list of mirrors is available at:

https://www.debian.org/mirror/listMiscellaneous Bugfixes
----------------------

This stable update adds a few important corrections to the following
packages:

+--------------------------+------------------------------------------+
| Package                  | Reason                                   |
+--------------------------+------------------------------------------+
| acme-tiny [1]            | Handle upcoming ACME protocol change     |
|                          |                                          |
| android-sdk-meta [2]     | New upstream release; fix regex for      |
|                          | adding Debian version to binary packages |
|                          |                                          |
| apt-setup [3]            | Fix preseeding of Secure Apt for local   |
|                          | repositories via apt-setup/localX/       |
|                          |                                          |
| asterisk [4]             | Fix buffer overflow in                   |
|                          | res_pjsip_messaging [AST-2019-002 /      |
|                          | CVE-2019-12827]; fix remote Crash        |
|                          | Vulnerability in chan_sip [AST-2019-     |
|                          | 003 / CVE-2019-13161]                    |
|                          |                                          |
| babeltrace [5]           | Bump ctf symbols depends to post merge   |
|                          | version                                  |
|                          |                                          |
| backup-manager [6]       | Fix purging of remote archives via FTP   |
|                          | or SSH                                   |
|                          |                                          |
| base-files [7]           | Update for the point release             |
|                          |                                          |
| basez [8]                | Properly decode base64url encoded        |
|                          | strings                                  |
|                          |                                          |
| bro [9]                  | Security fixes [CVE-2018-16807 CVE-2018- |
|                          | 17019]                                   |
|                          |                                          |
| bzip2 [10]               | Fix regression uncompressing some files  |
|                          |                                          |
| cacti [11]               | Fix some issues upgrading from the       |
|                          | version in stretch                       |
|                          |                                          |
| calamares-settings-      | Fix permissions for initramfs image when |
| debian [12]              | full-disk encryption is enabled          |
|                          | [CVE-2019-13179]                         |
|                          |                                          |
| ceph [13]                | Rebuild against new libbabeltrace        |
|                          |                                          |
| clamav [14]              | Prevent extraction of non-recursive zip  |
|                          | bombs; new upstream stable release with  |
|                          | security fixes - add scan time limit to  |
|                          | mitigate against zip-bombs [CVE-2019-    |
|                          | 12625]; fix out-of-bounds write within   |
|                          | the NSIS bzip2 library [CVE-2019-12900]  |
|                          |                                          |
| cloudkitty [15]          | Fix build failures with updated          |
|                          | SQLAlchemy                               |
|                          |                                          |
| console-setup [16]       | Fix internationalization issues when     |
|                          | switching locales with Perl >= 5.28      |
|                          |                                          |
| cryptsetup [17]          | Fix support for LUKS2 headers without    |
|                          | any bound keyslot; fix mapped segments   |
|                          | overflow on 32-bit architectures         |
|                          |                                          |
| cups [18]                | Fix multiple security/disclosure issues  |
|                          | - SNMP buffer overflows [CVE-2019-8696   |
|                          | CVE-2019-8675], IPP buffer overflow,     |
|                          | Denial of Service and memory disclosure  |
|                          | issues in the scheduler                  |
|                          |                                          |
| dbconfig-common [19]     | Fix issue caused by change in bash POSIX |
|                          | behaviour                                |
|                          |                                          |
| debian-edu-config [20]   | Use PXE option  "ipappend 2"  for LTSP   |
|                          | client boot; fix sudo-ldap               |
|                          | configuration; fix loss of dynamically   |
|                          | allocated v4 IP address; several fixes   |
|                          | and improvements to debian-edu-          |
|                          | config.fetch-ldap-cert                   |
|                          |                                          |
| debian-edu-doc [21]      | Update Debian Edu Buster and ITIL        |
|                          | manuals and translations                 |
|                          |                                          |
| dehydrated [22]          | Fix fetching of account information;     |
|                          | follow-up fixes for account ID handling  |
|                          | and APIv1 compatibility                  |
|                          |                                          |
| devscripts [23]          | debchange: target buster-backports with  |
|                          | --bpo option                             |
|                          |                                          |
| dma [24]                 | Do not limit TLS connections to using    |
|                          | TLS 1.0                                  |
|                          |                                          |
| dpdk [25]                | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| dput-ng [26]             | Add buster-backports and stretch-        |
|                          | backports-sloppy codenames               |
|                          |                                          |
| e2fsprogs [27]           | Fix e4defrag crashes on 32-bit           |
|                          | architectures                            |
|                          |                                          |
| enigmail [28]            | New upstream release; security fixes     |
|                          | [CVE-2019-12269]                         |
|                          |                                          |
| epiphany-browser [29]    | Ensure that the web extension uses the   |
|                          | bundled copy of libdazzle                |
|                          |                                          |
| erlang-p1-pkix [30]      | Fix handling of GnuTLS certificates      |
|                          |                                          |
| facter [31]              | Fix parsing of Linux route non-key/value |
|                          | flags (e.g. onlink)                      |
|                          |                                          |
| fdroidserver [32]        | New upstream release                     |
|                          |                                          |
| fig2dev [33]             | Do not segfault on circle/half circle    |
|                          | arrowheads with a magnification larger   |
|                          | than 42 [CVE-2019-14275]                 |
|                          |                                          |
| firmware-nonfree [34]    | atheros: Add Qualcomm Atheros QCA9377    |
|                          | rev 1.0 firmware version WLAN.TF.2.1-    |
|                          | 00021-QCARMSWP-1; realtek: Add Realtek   |
|                          | RTL8822CU Bluetooth firmware; atheros:   |
|                          | Revert change of QCA9377 rev 1.0         |
|                          | firmware in 20180518-1; misc-nonfree:    |
|                          | add firmware for MediaTek MT76x0/MT76x2u |
|                          | wireless chips, MediaTek MT7622/MT7668   |
|                          | bluetooth chips, GV100 signed firmware   |
|                          |                                          |
| freeorion [35]           | Fix crash when loading or saving game    |
|                          | data                                     |
|                          |                                          |
| fuse-emulator [36]       | Prefer the X11 backend over the Wayland  |
|                          | one; show the Fuse icon on the GTK       |
|                          | window and About dialog                  |
|                          |                                          |
| fusiondirectory [37]     | Stricter checks on LDAP lookups; add     |
|                          | missing dependency on php-xml            |
|                          |                                          |
| gcab [38]                | Fix corruption when extracting           |
|                          |                                          |
| gdb [39]                 | Rebuild against new libbabeltrace        |
|                          |                                          |
| glib2.0 [40]             | Make GKeyFile settings backend create    |
|                          | ~/.config and configuration files with   |
|                          | restrictive permissions [CVE-2019-13012] |
|                          |                                          |
| gnome-bluetooth [41]     | Avoid GNOME Shell crashes when gnome-    |
|                          | shell-extension-bluetooth-quick-connect  |
|                          | is used                                  |
|                          |                                          |
| gnome-control-           | Fix crash when the Details -> Overview   |
| center [42]              | (info-overview) panel is selected; fix   |
|                          | memory leaks in Universal Access panel;  |
|                          | fix a regression that caused the         |
|                          | Universal Access -> Zoom mouse tracking  |
|                          | options to have no effect; updated       |
|                          | Icelandic and Japanese translations      |
|                          |                                          |
| gnupg2 [43]              | Backport many bug fixes and stability    |
|                          | patches from upstream; use               |
|                          | keys.openpgp.org as the default          |
|                          | keyserver; only import self-signatures   |
|                          | by default                               |
|                          |                                          |
| gnuplot [44]             | Fix incomplete/unsafe initialization of  |
|                          | ARGV array                               |
|                          |                                          |
| gosa [45]                | Stricter checks on LDAP lookups          |
|                          |                                          |
| hfst [46]                | Ensure smoother upgrades from stretch    |
|                          |                                          |
| initramfs-tools [47]     | Disable resume when there are no         |
|                          | suitable swap devices; MODULES=most:     |
|                          | include all keyboard driver modules,     |
|                          | cros_ec_spi and SPI drivers, extcon-     |
|                          | usbc-cros-ec; MODULES=dep: include       |
|                          | extcon drivers                           |
|                          |                                          |
| jython [48]              | Preserve backward compatibility with     |
|                          | Java 7                                   |
|                          |                                          |
| lacme [49]               | Update for removal of unauthenticated    |
|                          | GET support from the Let's Encrypt       |
|                          | ACMEv2 API                               |
|                          |                                          |
| libblockdev [50]         | Use existing cryptsetup API for changing |
|                          | keyslot passphrase                       |
|                          |                                          |
| libdatetime-timezone-    | Update included data                     |
| perl [51]                |                                          |
|                          |                                          |
| libjavascript-           | Add support for  "=>"  operator          |
| beautifier-perl [52]     |                                          |
|                          |                                          |
| libsdl2-image [53]       | Fix buffer overflows [CVE-2019-5058      |
|                          | CVE-2019-5052 CVE-2019-7635]; fix out of |
|                          | bounds access in PCX handling [CVE-2019- |
|                          | 12216 CVE-2019-12217 CVE-2019-12218      |
|                          | CVE-2019-12219 CVE-2019-12220 CVE-2019-  |
|                          | 12221 CVE-2019-12222 CVE-2019-5051]      |
|                          |                                          |
| libtk-img [54]           | Stop using internal copies of JPEG, Zlib |
|                          | and PixarLog codecs, fixing crashes      |
|                          |                                          |
| libxslt [55]             | Fix security framework bypass [CVE-2019- |
|                          | 11068], uninitialized read of xsl:number |
|                          | token [CVE-2019-13117] and uninitialized |
|                          | read with UTF-8 grouping chars           |
|                          | [CVE-2019-13118]                         |
|                          |                                          |
| linux [56]               | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| linux-latest [57]        | Update for 4.19.0-6 kernel ABI           |
|                          |                                          |
| linux-signed-amd64 [58]  | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| linux-signed-arm64 [59]  | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| linux-signed-i386 [60]   | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| lttv [61]                | Rebuild against new libbabeltrace        |
|                          |                                          |
| mapproxy [62]            | Fix WMS Capabilities with Python 3.7     |
|                          |                                          |
| mariadb-10.3 [63]        | New upstream stable release; security    |
|                          | fixes [CVE-2019-2737 CVE-2019-2739       |
|                          | CVE-2019-2740 CVE-2019-2758 CVE-2019-    |
|                          | 2805]; fix segfault on                   |
|                          | 'information_schema' access; rename      |
|                          | 'mariadbcheck' to 'mariadb-check'        |
|                          |                                          |
| musescore [64]           | Disable webkit functionality             |
|                          |                                          |
| ncbi-tools6 [65]         | Repackage without non-free data/UniVec.* |
|                          |                                          |
| ncurses [66]             | Remove  "rep"  from xterm-new and        |
|                          | derived terminfo descriptions            |
|                          |                                          |
| netdata [67]             | Remove Google Analytics from generated   |
|                          | documentation; opt out of sending        |
|                          | anonymous statistics; remove  "sign in"  |
|                          | button                                   |
|                          |                                          |
| newsboat [68]            | Fix use after free issue                 |
|                          |                                          |
| nextcloud-desktop [69]   | Add missing dependency on nextcloud-     |
|                          | desktop-common to nextcloud-desktop-cmd  |
|                          |                                          |
| node-lodash [70]         | Fix prototype pollution [CVE-2019-10744] |
|                          |                                          |
| node-mixin-deep [71]     | Fix prototype pollution issue            |
|                          |                                          |
| nss [72]                 | Fix security issues [CVE-2019-11719      |
|                          | CVE-2019-11727 CVE-2019-11729]           |
|                          |                                          |
| nx-libs [73]             | Fix a number of memory leaks             |
|                          |                                          |
| open-infrastructure-     | Fix container start                      |
| compute-tools [74]       |                                          |
|                          |                                          |
| open-vm-tools [75]       | Correctly handle OS versions of the form |
|                          | "X" , rather than  "X.Y"                 |
|                          |                                          |
| openldap [76]            | Restrict rootDN proxyauthz to its own    |
|                          | databases [CVE-2019-13057]; enforce      |
|                          | sasl_ssf ACL statement on every          |
|                          | connection [CVE-2019-13565]; fix slapo-  |
|                          | rwm to not free original filter when     |
|                          | rewritten filter is invalid              |
|                          |                                          |
| osinfo-db [77]           | Add buster 10.0 information; fix URLs    |
|                          | for stretch download; fix the name of    |
|                          | the parameter used to set the fullname   |
|                          | when generating a preseed file           |
|                          |                                          |
| osmpbf [78]              | Rebuild with protobuf 3.6.1              |
|                          |                                          |
| pam-u2f [79]             | Fix insecure debug file handling         |
|                          | [CVE-2019-12209]; fix debug file         |
|                          | descriptor leak [CVE-2019-12210]; fix    |
|                          | out-of-bounds access; fix segfault       |
|                          | following a failure to allocate a buffer |
|                          |                                          |
| passwordsafe [80]        | Install localisation files in the        |
|                          | correct directory                        |
|                          |                                          |
| piuparts [81]            | Update configurations for the buster     |
|                          | release; fix spurious failure to remove  |
|                          | packages with names ending with '+';     |
|                          | generate separate tarball names for --   |
|                          | merged-usr chroots                       |
|                          |                                          |
| postgresql-common [82]   | Fix  "pg_upgradecluster from postgresql- |
|                          | common 200, 200+deb10u1, 201, and 202    |
|                          | will corrupt the data_directory setting  |
|                          | when used *twice* to upgrade a cluster   |
|                          | (e.g. 9.6 -> 10 -> 11)"                  |
|                          |                                          |
| pulseaudio [83]          | Fix mute state restoring                 |
|                          |                                          |
| puppet-module-           | Fix attempts to write to /etc/init       |
| cinder [84]              |                                          |
|                          |                                          |
| python-autobahn [85]     | Fix pyqrcode build dependencies          |
|                          |                                          |
| python-django [86]       | New upstream security release [CVE-2019- |
|                          | 12781]                                   |
|                          |                                          |
| raspi3-firmware [87]     | Add support for Raspberry Pi Compute     |
|                          | Module 3 (CM3), Raspberry Pi Compute     |
|                          | Module 3 Lite and Raspberry Pi Compute   |
|                          | Module IO Board V3                       |
|                          |                                          |
| reportbug [88]           | Update release names, following buster   |
|                          | release; re-enable stretch-pu requests;  |
|                          | fix crashes with package / version       |
|                          | lookup; add missing dependency on        |
|                          | sensible-utils                           |
|                          |                                          |
| ruby-airbrussh [89]      | Don't throw exception on invalid UTF-8   |
|                          | SSH output                               |
|                          |                                          |
| sdl-image1.2 [90]        | Fix buffer overflows [CVE-2019-5052      |
|                          | CVE-2019-7635], out-of-bounds access     |
|                          | [CVE-2019-12216 CVE-2019-12217 CVE-2019- |
|                          | 12218 CVE-2019-12219 CVE-2019-12220      |
|                          | CVE-2019-12221 CVE-2019-12222 CVE-2019-  |
|                          | 5051]                                    |
|                          |                                          |
| sendmail [91]            | sendmail-bin.postinst, initscript: Let   |
|                          | start-stop-daemon match on pidfile and   |
|                          | executable; sendmail-bin.prerm: Stop     |
|                          | sendmail before removing the             |
|                          | alternatives                             |
|                          |                                          |
| slirp4netns [92]         | New upstream stable release with         |
|                          | security fixes - check sscanf result     |
|                          | when emulating ident [CVE-2019-9824];    |
|                          | fixes heap overflow in included libslirp |
|                          | [CVE-2019-14378]                         |
|                          |                                          |
| systemd [93]             | Network: Fix failure to bring up         |
|                          | interface with Linux kernel 5.2; ask-    |
|                          | password: Prevent buffer overflow when   |
|                          | reading from keyring; network: Behave    |
|                          | more gracefully when IPv6 has been       |
|                          | disabled                                 |
|                          |                                          |
| tzdata [94]              | New upstream release                     |
|                          |                                          |
| unzip [95]               | Fix zip bomb issues [CVE-2019-13232]     |
|                          |                                          |
| usb.ids [96]             | Routine update of USB IDs                |
|                          |                                          |
| warzone2100 [97]         | Fix a segmentation fault when hosting a  |
|                          | multiplayer game                         |
|                          |                                          |
| webkit2gtk [98]          | New upstream stable version; stop        |
|                          | requiring SSE2-capable CPUs              |
|                          |                                          |
| win32-loader [99]        | Rebuild against current packages,        |
|                          | particularly debian-archive-keyring; fix |
|                          | build failure by enforcing a POSIX       |
|                          | locale                                   |
|                          |                                          |
| xymon [100]              | Fix several (server only) security       |
|                          | issues [CVE-2019-13273 CVE-2019-13274    |
|                          | CVE-2019-13451 CVE-2019-13452 CVE-2019-  |
|                          | 13455 CVE-2019-13484 CVE-2019-13485      |
|                          | CVE-2019-13486]                          |
|                          |                                          |
| yubikey-                 | Backport additional security precautions |
| personalization [101]    |                                          |
|                          |                                          |
| z3 [102]                 | Do not set the SONAME of libz3java.so to |
|                          | libz3.so.4                               |
|                          |                                          |
+--------------------------+------------------------------------------+

    1: https://packages.debian.org/src:acme-tiny
    2: https://packages.debian.org/src:android-sdk-meta
    3: https://packages.debian.org/src:apt-setup
    4: https://packages.debian.org/src:asterisk
    5: https://packages.debian.org/src:babeltrace
    6: https://packages.debian.org/src:backup-manager
    7: https://packages.debian.org/src:base-files
    8: https://packages.debian.org/src:basez
    9: https://packages.debian.org/src:bro
   10: https://packages.debian.org/src:bzip2
   11: https://packages.debian.org/src:cacti
   12: https://packages.debian.org/src:calamares-settings-debian
   13: https://packages.debian.org/src:ceph
   14: https://packages.debian.org/src:clamav
   15: https://packages.debian.org/src:cloudkitty
   16: https://packages.debian.org/src:console-setup
   17: https://packages.debian.org/src:cryptsetup
   18: https://packages.debian.org/src:cups
   19: https://packages.debian.org/src:dbconfig-common
   20: https://packages.debian.org/src:debian-edu-config
   21: https://packages.debian.org/src:debian-edu-doc
   22: https://packages.debian.org/src:dehydrated
   23: https://packages.debian.org/src:devscripts
   24: https://packages.debian.org/src:dma
   25: https://packages.debian.org/src:dpdk
   26: https://packages.debian.org/src:dput-ng
   27: https://packages.debian.org/src:e2fsprogs
   28: https://packages.debian.org/src:enigmail
   29: https://packages.debian.org/src:epiphany-browser
   30: https://packages.debian.org/src:erlang-p1-pkix
   31: https://packages.debian.org/src:facter
   32: https://packages.debian.org/src:fdroidserver
   33: https://packages.debian.org/src:fig2dev
   34: https://packages.debian.org/src:firmware-nonfree
   35: https://packages.debian.org/src:freeorion
   36: https://packages.debian.org/src:fuse-emulator
   37: https://packages.debian.org/src:fusiondirectory
   38: https://packages.debian.org/src:gcab
   39: https://packages.debian.org/src:gdb
   40: https://packages.debian.org/src:glib2.0
   41: https://packages.debian.org/src:gnome-bluetooth
   42: https://packages.debian.org/src:gnome-control-center
   43: https://packages.debian.org/src:gnupg2
   44: https://packages.debian.org/src:gnuplot
   45: https://packages.debian.org/src:gosa
   46: https://packages.debian.org/src:hfst
   47: https://packages.debian.org/src:initramfs-tools
   48: https://packages.debian.org/src:jython
   49: https://packages.debian.org/src:lacme
   50: https://packages.debian.org/src:libblockdev
   51: https://packages.debian.org/src:libdatetime-timezone-perl
   52: https://packages.debian.org/src:libjavascript-beautifier-perl
   53: https://packages.debian.org/src:libsdl2-image
   54: https://packages.debian.org/src:libtk-img
   55: https://packages.debian.org/src:libxslt
   56: https://packages.debian.org/src:linux
   57: https://packages.debian.org/src:linux-latest
   58: https://packages.debian.org/src:linux-signed-amd64
   59: https://packages.debian.org/src:linux-signed-arm64
   60: https://packages.debian.org/src:linux-signed-i386
   61: https://packages.debian.org/src:lttv
   62: https://packages.debian.org/src:mapproxy
   63: https://packages.debian.org/src:mariadb-10.3
   64: https://packages.debian.org/src:musescore
   65: https://packages.debian.org/src:ncbi-tools6
   66: https://packages.debian.org/src:ncurses
   67: https://packages.debian.org/src:netdata
   68: https://packages.debian.org/src:newsboat
   69: https://packages.debian.org/src:nextcloud-desktop
   70: https://packages.debian.org/src:node-lodash
   71: https://packages.debian.org/src:node-mixin-deep
   72: https://packages.debian.org/src:nss
   73: https://packages.debian.org/src:nx-libs
   74: https://packages.debian.org/src:open-infrastructure-compute-tools
   75: https://packages.debian.org/src:open-vm-tools
   76: https://packages.debian.org/src:openldap
   77: https://packages.debian.org/src:osinfo-db
   78: https://packages.debian.org/src:osmpbf
   79: https://packages.debian.org/src:pam-u2f
   80: https://packages.debian.org/src:passwordsafe
   81: https://packages.debian.org/src:piuparts
   82: https://packages.debian.org/src:postgresql-common
   83: https://packages.debian.org/src:pulseaudio
   84: https://packages.debian.org/src:puppet-module-cinder
   85: https://packages.debian.org/src:python-autobahn
   86: https://packages.debian.org/src:python-django
   87: https://packages.debian.org/src:raspi3-firmware
   88: https://packages.debian.org/src:reportbug
   89: https://packages.debian.org/src:ruby-airbrussh
   90: https://packages.debian.org/src:sdl-image1.2
   91: https://packages.debian.org/src:sendmail
   92: https://packages.debian.org/src:slirp4netns
   93: https://packages.debian.org/src:systemd
   94: https://packages.debian.org/src:tzdata
   95: https://packages.debian.org/src:unzip
   96: https://packages.debian.org/src:usb.ids
   97: https://packages.debian.org/src:warzone2100
   98: https://packages.debian.org/src:webkit2gtk
   99: https://packages.debian.org/src:win32-loader
  100: https://packages.debian.org/src:xymon
  101: https://packages.debian.org/src:yubikey-personalization
  102: https://packages.debian.org/src:z3

Security Updates
----------------

This revision adds the following security updates to the stable release.
The Security Team has already released an advisory for each of these
updates:

+----------------+--------------------------+
| Advisory ID    | Package                  |
+----------------+--------------------------+
| DSA-4477 [103] | zeromq3 [104]            |
|                |                          |
| DSA-4478 [105] | dosbox [106]             |
|                |                          |
| DSA-4479 [107] | firefox-esr [108]        |
|                |                          |
| DSA-4480 [109] | redis [110]              |
|                |                          |
| DSA-4481 [111] | ruby-mini-magick [112]   |
|                |                          |
| DSA-4482 [113] | thunderbird [114]        |
|                |                          |
| DSA-4483 [115] | libreoffice [116]        |
|                |                          |
| DSA-4484 [117] | linux [118]              |
|                |                          |
| DSA-4484 [119] | linux-signed-i386 [120]  |
|                |                          |
| DSA-4484 [121] | linux-signed-arm64 [122] |
|                |                          |
| DSA-4484 [123] | linux-signed-amd64 [124] |
|                |                          |
| DSA-4486 [125] | openjdk-11 [126]         |
|                |                          |
| DSA-4488 [127] | exim4 [128]              |
|                |                          |
| DSA-4489 [129] | patch [130]              |
|                |                          |
| DSA-4490 [131] | subversion [132]         |
|                |                          |
| DSA-4491 [133] | proftpd-dfsg [134]       |
|                |                          |
| DSA-4493 [135] | postgresql-11 [136]      |
|                |                          |
| DSA-4494 [137] | kconfig [138]            |
|                |                          |
| DSA-4495 [139] | linux-signed-amd64 [140] |
|                |                          |
| DSA-4495 [141] | linux-signed-arm64 [142] |
|                |                          |
| DSA-4495 [143] | linux [144]              |
|                |                          |
| DSA-4495 [145] | linux-signed-i386 [146]  |
|                |                          |
| DSA-4496 [147] | pango1.0 [148]           |
|                |                          |
| DSA-4498 [149] | python-django [150]      |
|                |                          |
| DSA-4499 [151] | ghostscript [152]        |
|                |                          |
| DSA-4501 [153] | libreoffice [154]        |
|                |                          |
| DSA-4502 [155] | ffmpeg [156]             |
|                |                          |
| DSA-4503 [157] | golang-1.11 [158]        |
|                |                          |
| DSA-4504 [159] | vlc [160]                |
|                |                          |
| DSA-4505 [161] | nginx [162]              |
|                |                          |
| DSA-4507 [163] | squid [164]              |
|                |                          |
| DSA-4508 [165] | h2o [166]                |
|                |                          |
| DSA-4509 [167] | apache2 [168]            |
|                |                          |
| DSA-4510 [169] | dovecot [170]            |
|                |                          |
+----------------+--------------------------+

  103: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4477
  104: https://packages.debian.org/src:zeromq3
  105: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4478
  106: https://packages.debian.org/src:dosbox
  107: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4479
  108: https://packages.debian.org/src:firefox-esr
  109: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4480
  110: https://packages.debian.org/src:redis
  111: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4481
  112: https://packages.debian.org/src:ruby-mini-magick
  113: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4482
  114: https://packages.debian.org/src:thunderbird
  115: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4483
  116: https://packages.debian.org/src:libreoffice
  117: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  118: https://packages.debian.org/src:linux
  119: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  120: https://packages.debian.org/src:linux-signed-i386
  121: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  122: https://packages.debian.org/src:linux-signed-arm64
  123: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  124: https://packages.debian.org/src:linux-signed-amd64
  125: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4486
  126: https://packages.debian.org/src:openjdk-11
  127: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4488
  128: https://packages.debian.org/src:exim4
  129: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4489
  130: https://packages.debian.org/src:patch
  131: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4490
  132: https://packages.debian.org/src:subversion
  133: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4491
  134: https://packages.debian.org/src:proftpd-dfsg
  135: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4493
  136: https://packages.debian.org/src:postgresql-11
  137: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4494
  138: https://packages.debian.org/src:kconfig
  139: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4495
  140: https://packages.debian.org/src:linux-signed-amd64
  141: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4495
  142: https://packages.debian.org/src:linux-signed-arm64
  143: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4495
...