Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Greek spelling checker

Tools > Options > Language Settings > Languages
απλά προσθετουμε και τα ελληνικά
διότι by default είχε μόνο τα αγγλικά

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

fedora 27 upgrade

commands:

sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade  -y
 sudo dnf system-upgrade download --releasever=27
 
could not reboot because
 
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
Error: Transaction check error:
  file /usr/share/glib-2.0/schemas/org.gnome.gedit.enums.xml conflicts between attempted installs of gedit-2:3.22.1-2.fc27.i686 and gedit-2:3.22.1-2.fc27.x86_64

check gedit version
rpm -qa gedit
 gedit-3.22.1-1.fc26.i686


then
 sudo dnf remove gedit-3.22.1-1.fc26.i686

repeat procedure

dnf system-upgrade download --releasever=27
 
it only took a few moments because most of the software packages had been stored from the previous attempt
 
and then
sudo dnf system-upgrade reboot
 
it took about one hour 
no further problems
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fedora 27 xfce desktop screenshot

a million thanks to fedora forum user


Cylon1972 is offline


     
     
      Registered User 
who helped me