Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Updated Debian 8: 8.8 releasedThe Debian Project                               https://www.debian.org/
Updated Debian 8: 8.8 released                          press@debian.org
May 6th, 2017                  https://www.debian.org/News/2017/20170506
------------------------------
------------------------------------------


The Debian project is pleased to announce the eighth update of its
stable distribution Debian 8 (codename "jessie"). This update mainly
adds corrections for security problems to the stable release, along with
a few adjustments for serious problems. Security advisories were already
published separately and are referenced where available.

Please note that this update does not constitute a new version of Debian
8 but only updates some of the packages included. There is no need to
throw away old "jessie" CDs or DVDs but only to update via an up-to-date
Debian mirror after an installation, to cause any out of date packages
to be updated.

Those who frequently install updates from security.debian.org won't have
to update many packages and most updates from security.debian.org are
included in this update.

New installation media and CD and DVD images containing updated packages
will be available soon at the regular locations.

Upgrading to this revision online is usually done by pointing the
aptitude (or apt) package tool (see the sources.list(5) manual page) to
one of Debian's many FTP or HTTP mirrors. A comprehensive list of
mirrors is available at:

https://www.debian.org/mirror/listMiscellaneous Bugfixes
----------------------

This stable update adds a few important corrections to the following
packages:

+-------------------------+-------------------------------------------+
| Package                 | Reason                                    |
+-------------------------+-------------------------------------------+
| activemq [1]            | Fix DoS in activemq-core via shutdown     |
|                         | command [CVE-2015-7559]                   |
|                         |                                           |
| apf-firewall [2]        | Add compatibility with kernels >= 3.X     |
|                         |                                           |
| apt-xapian-index [3]    | Remove call to update-python-modules      |
|                         |                                           |
| base-files [4]          | Update for the point release              |
|                         |                                           |
| binutils [5]            | Apply patch from upstream to fix gold on  |
|                         | arm64                                     |
|                         |                                           |
| ca-certificates [6]     | Update-ca-certificates: update local      |
|                         | certificates directory when calling --    |
|                         | fresh; support running without hooks      |
|                         |                                           |
| commons-daemon [7]      | Fix ppc64el support                       |
|                         |                                           |
| crafty [8]              | Do not generate CPU specific code         |
|                         |                                           |
| debian-edu-doc [9]      | Update translations                       |
|                         |                                           |
| debian-installer [10]   | Rebuild for the point release             |
|                         |                                           |
| debian-installer-       | Rebuild for the point release             |
| netboot-images [11]     |                                           |
|                         |                                           |
| dropbear [12]           | Fix command restriction bypass in         |
|                         | authorized_keys [CVE-2016-3116], format   |
|                         | string injection [CVE-2016-7406] and      |
|                         | arbitrary code execution issues           |
|                         | [CVE-2016-7407 CVE-2016-7408]             |
|                         |                                           |
| erlang [13]             | Fix heap overflow vulnerability in        |
|                         | regular expression parsing [CVE-2016-     |
|                         | 10253]                                    |
|                         |                                           |
| glibc [14]              | Fix PowerPC sqrt inaccuracy               |
|                         |                                           |
| gnome-media [15]        | Add missing Breaks: gnome-media-common,   |
|                         | libgnome-media-dev, libgnome-media0 to    |
|                         | match Replaces                            |
|                         |                                           |
| gnome-screenshot [16]   | Use dash for time format separator        |
|                         |                                           |
| gnome-settings-         | Use dash for time format separator        |
| daemon [17]             |                                           |
|                         |                                           |
| gnutls28 [18]           | Fix truncation issue in PKCS#12 password  |
|                         | encoding; fix double free in certificate  |
|                         | information printing [CVE-2017-5334]; fix |
|                         | memory leak in server side error path;    |
|                         | fix memory leaks and an infinite loop in  |
|                         | OpenPGP certificate parsing [CVE-2017-    |
|                         | 5335 CVE-2017-5336 CVE-2017-5337]; fix    |
|                         | integer overflow in OpenPGP certificate   |
|                         | parsing [CVE-2017-7869]; fix read past    |
|                         | the end of buffer in OpenPGP certificate  |
|                         | parsing; fix crashes in OpenPGP           |
|                         | certificate parsing, related to private   |
|                         | key parsing [GNUTLS-SA-2017-3B]; fix      |
|                         | possible OOM in OpenPGP certificate       |
|                         | parsing [GNUTLS-SA-2017-3C]               |
|                         |                                           |
| groovy [19]             | Fix remote code execution vulnerability   |
|                         | via crafted serialized object [CVE-2016-  |
|                         | 6814]                                     |
|                         |                                           |
| groovy2 [20]            | Fix remote code execution vulnerability   |
|                         | via crafted serialized object [CVE-2016-  |
|                         | 6814]                                     |
|                         |                                           |
| guile-2.0 [21]          | Fix REPL server vulnerability [CVE-2016-  |
|                         | 8606], mkdir umask-related vulnerability  |
|                         | [CVE-2016-8605]                           |
|                         |                                           |
| initramfs-tools [22]    | Include drivers for all keyboards when    |
|                         | MODULES=dep; include most USB host        |
|                         | drivers and all bus driver modules;       |
|                         | remove code that prunes 'broken' symlinks |
|                         | and sometimes /etc/mtab; add all I2C bus  |
|                         | and mux drivers when MODULES=most; stop   |
|                         | force-loading drivers found through sysfs |
|                         | when MODULES=dep                          |
|                         |                                           |
| installation-guide [23] | Fix instructions for creating             |
|                         | syslinux.cfg to work with syslinux 5      |
|                         |                                           |
| irqbalance [24]         | Only warn once for affinity hint subset   |
|                         | empty irqs                                |
|                         |                                           |
| kup [25]                | Backport changes needed to work with      |
|                         | kernel.org in future                      |
|                         |                                           |
| libdatetime-timezone-   | Update included data to 2017b             |
| perl [26]               |                                           |
|                         |                                           |
| libindicate [27]        | libindicate-gtk3-dev: depend on           |
|                         | libindicate-gtk3-3 instead of             |
|                         | libindicate-gtk3                          |
|                         |                                           |
| libmateweather [28]     | Rename Rangoon timezone to Yangon (follow |
|                         | tzdata 2016g change)                      |
|                         |                                           |
| libvirt [29]            | Improve qemu v2.6+ compatibility          |
|                         |                                           |
| libvorbisidec [30]      | Add libogg-dev dependency to              |
|                         | libvorbisidec-dev                         |
|                         |                                           |
| libxslt [31]            | Check for integer overflow in             |
|                         | xsltAddTextString [CVE-2017-5029]         |
|                         |                                           |
| linux [32]              | Update to new stable release 3.16.43; mm/ |
|                         | huge_memory.c: fix up  "mm/huge_memory.c: |
|                         | respect FOLL_FORCE/FOLL_COW for thp"      |
|                         | backort                                   |
|                         |                                           |
| logback [33]            | Don't deserialize data from untrusted     |
|                         | sockets [CVE-2017-5929]                   |
|                         |                                           |
| lxc [34]                | Ensure target netns is caller-owned       |
|                         | [CVE-2017-5985]                           |
|                         |                                           |
| minicom [35]            | Fix out of bounds write in vt100.c        |
|                         | [CVE-2017-7467]                           |
|                         |                                           |
| modsecurity-crs [36]    | Fix typo in                               |
|                         | modsecurity_crs_16_session_hijacking.conf |
|                         |                                           |
| mongodb [37]            | Fix permissions on .dbshell [CVE-2016-    |
|                         | 6494]; redact key and nonce from auth     |
|                         | attempt logs                              |
|                         |                                           |
| ndisc6 [38]             | Use upstream default merge hook when      |
|                         | resolvconf is not available               |
|                         |                                           |
| ndoutils [39]           | Postrm purge: Check for ucf before        |
|                         | calling it                                |
|                         |                                           |
| nvidia-graphics-        | New upstream version (340.102) containing |
| drivers [40]            | security fixes [CVE-2017-0309 CVE-2017-   |
|                         | 0310 CVE-2017-0311 CVE-2017-0318          |
|                         | CVE-2017-0321]; fix module build on Linux |
|                         | 4.10 and newer                            |
|                         |                                           |
| nvidia-graphics-        | New upstream version (304.135) containing |
| drivers-                | security fixes [CVE-2017-0309 CVE-2017-   |
| legacy-304xx [41]       | 0310 CVE-2017-0311 CVE-2017-0318          |
|                         | CVE-2017-0321]; fix module build on Linux |
|                         | 4.10 and newer                            |
|                         |                                           |
| nvidia-graphics-        | Rebuild using nvidia-kernel-source        |
| modules [42]            | 340.102                                   |
|                         |                                           |
| openchange [43]         | Fix build failure with samba 4.2          |
|                         |                                           |
| openmpi [44]            | libopenmpi1.6: Fix two incorrect soname   |
|                         | links, Use versioned Conflicts:           |
|                         | libopenmpi2 (<< 1.6) to not interfere     |
|                         | with upgrades to stretch                  |
|                         |                                           |
| plv8 [45]               | Check for permission to call functions    |
|                         |                                           |
| postfix [46]            | Fix build failure with Linux 4.x kernels; |
|                         | add delmap to .prerm for all packages     |
|                         | that contain map data types exposed       |
|                         | through external .so files so that        |
|                         | upgrades to stretch (where the associated |
|                         | files have moved) will be functional      |
|                         |                                           |
| postgresql-9.4 [47]     | New upstream release                      |
|                         |                                           |
| python-                 | Fix HKDF issue with small key sizes       |
| cryptography [48]       | [CVE-2016-9243]; fix build failure due to |
|                         | SSL2 method detection                     |
|                         |                                           |
| radare2 [49]            | Fix denial of service vulnerability       |
|                         | [CVE-2017-6197]                           |
|                         |                                           |
| sane-backends [50]      | Fix security issue [CVE-2017-6318]        |
|                         |                                           |
| sendmail [51]           | Only touch files as smmsp:smmsp in /var/  |
|                         | run/sendmail/stampdir to avoid possible   |
|                         | privilege escalation; use lockfile-create |
|                         | (from lockfile-progs) instead of touch to |
|                         | manage the cronjob lockfiles; sendmail-   |
|                         | base: Add Depends: netbase for /etc/      |
|                         | services                                  |
|                         |                                           |
| sitesummary [52]        | Fix package pre-removal script            |
|                         |                                           |
| smemstat [53]           | Fix null pointer dereference when UID     |
|                         | can't be read                             |
|                         |                                           |
| spip [54]               | Fix multiple cross-site scripting issues, |
|                         | server side request forgery attacks       |
|                         | [CVE-2016-7999], directory traversal      |
|                         | [CVE-2016-7982], arbitrary code execution |
|                         | [CVE-2016-7998], cross-site request       |
|                         | forgery [CVE-2016-7980], cross-site       |
|                         | scripting vulnerabilities [CVE-2016-7981  |
|                         | CVE-2016-9997 CVE-2016-9998 CVE-2016-     |
|                         | 9152]                                     |
|                         |                                           |
| sus [55]                | Update for SUSv4 TC2                      |
|                         |                                           |
| synergy [56]            | Fix a crash when synergyc starts          |
|                         |                                           |
| systemd [57]            | Fix boolean properties retrieved via sd-  |
|                         | bus on big-endian architectures;          |
|                         | systemctl: Add is-enabled support for     |
|                         | SysV init scripts; if the start command   |
|                         | vanishes during runtime don't hit an      |
|                         | assert; if an automount unit is masked,   |
|                         | don't react to activation                 |
|                         |                                           |
| transmissionrpc [58]    | Add missing dependency from Python        |
|                         | modules to python-six                     |
|                         |                                           |
| tzdata [59]             | Update included data to 2017b; enable     |
|                         | partial translations of debconf templates |
|                         |                                           |
| unzip [60]              | Fix buffer overflows in unzip [CVE-2014-  |
|                         | 9913] and zipinfo [CVE-2016-9844]         |
|                         |                                           |
| uwsgi [61]              | Fix build failure with recent glibc       |
|                         |                                           |
| vim [62]                | Fix buffer overflows when reading         |
|                         | corrupted undo files [CVE-2017-6349       |
|                         | CVE-2017-6350]                            |
|                         |                                           |
| vlc [63]                | New upstream release                      |
|                         |                                           |
| webissues-server [64]   | postrm purge: Check for ucf before        |
|                         | calling it                                |
|                         |                                           |
| wget [65]               | Fix CRLF injection in URL host parts      |
|                         | [CVE-2017-6508]                           |
|                         |                                           |
| xmobar [66]             | Update weather feed URL                   |
|                         |                                           |
| xshisen [67]            | Fix frequent segfault on start            |
|                         |                                           |
| yara [68]               | Fix several security issues [CVE-2016-    |
|                         | 10210 CVE-2016-10211 CVE-2017-5923        |
|                         | CVE-2017-5924]                            |
|                         |                                           |
+-------------------------+-------------------------------------------+

    1: https://packages.debian.org/src:activemq
    2: https://packages.debian.org/src:apf-firewall
    3: https://packages.debian.org/src:apt-xapian-index
    4: https://packages.debian.org/src:base-files
    5: https://packages.debian.org/src:binutils
    6: https://packages.debian.org/src:ca-certificates
    7: https://packages.debian.org/src:commons-daemon
    8: https://packages.debian.org/src:crafty
    9: https://packages.debian.org/src:debian-edu-doc
   10: https://packages.debian.org/src:debian-installer
   11: https://packages.debian.org/src:debian-installer-netboot-images
   12: https://packages.debian.org/src:dropbear
   13: https://packages.debian.org/src:erlang
   14: https://packages.debian.org/src:glibc
   15: https://packages.debian.org/src:gnome-media
   16: https://packages.debian.org/src:gnome-screenshot
   17: https://packages.debian.org/src:gnome-settings-daemon
   18: https://packages.debian.org/src:gnutls28
   19: https://packages.debian.org/src:groovy
   20: https://packages.debian.org/src:groovy2
   21: https://packages.debian.org/src:guile-2.0
   22: https://packages.debian.org/src:initramfs-tools
   23: https://packages.debian.org/src:installation-guide
   24: https://packages.debian.org/src:irqbalance
   25: https://packages.debian.org/src:kup
   26: https://packages.debian.org/src:libdatetime-timezone-perl
   27: https://packages.debian.org/src:libindicate
   28: https://packages.debian.org/src:libmateweather
   29: https://packages.debian.org/src:libvirt
   30: https://packages.debian.org/src:libvorbisidec
   31: https://packages.debian.org/src:libxslt
   32: https://packages.debian.org/src:linux
   33: https://packages.debian.org/src:logback
   34: https://packages.debian.org/src:lxc
   35: https://packages.debian.org/src:minicom
   36: https://packages.debian.org/src:modsecurity-crs
   37: https://packages.debian.org/src:mongodb
   38: https://packages.debian.org/src:ndisc6
   39: https://packages.debian.org/src:ndoutils
   40: https://packages.debian.org/src:nvidia-graphics-drivers
   41: https://packages.debian.org/src:nvidia-graphics-drivers-legacy-304xx
   42: https://packages.debian.org/src:nvidia-graphics-modules
   43: https://packages.debian.org/src:openchange
   44: https://packages.debian.org/src:openmpi
   45: https://packages.debian.org/src:plv8
   46: https://packages.debian.org/src:postfix
   47: https://packages.debian.org/src:postgresql-9.4
   48: https://packages.debian.org/src:python-cryptography
   49: https://packages.debian.org/src:radare2
   50: https://packages.debian.org/src:sane-backends
   51: https://packages.debian.org/src:sendmail
   52: https://packages.debian.org/src:sitesummary
   53: https://packages.debian.org/src:smemstat
   54: https://packages.debian.org/src:spip
   55: https://packages.debian.org/src:sus
   56: https://packages.debian.org/src:synergy
   57: https://packages.debian.org/src:systemd
   58: https://packages.debian.org/src:transmissionrpc
   59: https://packages.debian.org/src:tzdata
   60: https://packages.debian.org/src:unzip
   61: https://packages.debian.org/src:uwsgi
   62: https://packages.debian.org/src:vim
   63: https://packages.debian.org/src:vlc
   64: https://packages.debian.org/src:webissues-server
   65: https://packages.debian.org/src:wget
   66: https://packages.debian.org/src:xmobar
   67: https://packages.debian.org/src:xshisen
   68: https://packages.debian.org/src:yara

Security Updates
----------------

This revision adds the following security updates to the stable release.
The Security Team has already released an advisory for each of these
updates:

+----------------+--------------------------------+
| Advisory ID    | Package                        |
+----------------+--------------------------------+
| DSA-3690 [69]  | icedove [70]                   |
|                |                                |
| DSA-3711 [71]  | mariadb-10.0 [72]              |
|                |                                |
| DSA-3730 [73]  | icedove [74]                   |
|                |                                |
| DSA-3743 [75]  | python-bottle [76]             |
|                |                                |
| DSA-3756 [77]  | icoutils [78]                  |
|                |                                |
| DSA-3757 [79]  | icedove [80]                   |
|                |                                |
| DSA-3758 [81]  | bind9 [82]                     |
|                |                                |
| DSA-3759 [83]  | python-pysaml2 [84]            |
|                |                                |
| DSA-3760 [85]  | ikiwiki [86]                   |
|                |                                |
| DSA-3761 [87]  | rabbitmq-server [88]           |
|                |                                |
| DSA-3762 [89]  | tiff [90]                      |
|                |                                |
| DSA-3763 [91]  | pdns-recursor [92]             |
|                |                                |
| DSA-3764 [93]  | pdns [94]                      |
|                |                                |
| DSA-3765 [95]  | icoutils [96]                  |
|                |                                |
| DSA-3766 [97]  | mapserver [98]                 |
|                |                                |
| DSA-3767 [99]  | mysql-5.5 [100]                |
|                |                                |
| DSA-3768 [101] | openjpeg2 [102]                |
|                |                                |
| DSA-3769 [103] | libphp-swiftmailer [104]       |
|                |                                |
| DSA-3770 [105] | mariadb-10.0 [106]             |
|                |                                |
| DSA-3771 [107] | firefox-esr [108]              |
|                |                                |
| DSA-3772 [109] | libxpm [110]                   |
|                |                                |
| DSA-3773 [111] | openssl [112]                  |
|                |                                |
| DSA-3774 [113] | lcms2 [114]                    |
|                |                                |
| DSA-3775 [115] | tcpdump [116]                  |
|                |                                |
| DSA-3776 [117] | chromium-browser [118]         |
|                |                                |
| DSA-3777 [119] | libgd2 [120]                   |
|                |                                |
| DSA-3778 [121] | ruby-archive-tar-minitar [122] |
|                |                                |
| DSA-3779 [123] | wordpress [124]                |
|                |                                |
| DSA-3780 [125] | ntfs-3g [126]                  |
|                |                                |
| DSA-3781 [127] | svgsalamander [128]            |
|                |                                |
| DSA-3783 [129] | php5 [130]                     |
|                |                                |
| DSA-3784 [131] | viewvc [132]                   |
|                |                                |
| DSA-3785 [133] | jasper [134]                   |
|                |                                |
| DSA-3786 [135] | vim [136]                      |
|                |                                |
| DSA-3787 [137] | tomcat7 [138]                  |
|                |                                |
| DSA-3788 [139] | tomcat8 [140]                  |
|                |                                |
| DSA-3789 [141] | libevent [142]                 |
|                |                                |
| DSA-3790 [143] | spice [144]                    |
|                |                                |
| DSA-3791 [145] | linux [146]                    |
|                |                                |
| DSA-3792 [147] | libreoffice [148]              |
|                |                                |
| DSA-3793 [149] | shadow [150]                   |
|                |                                |
| DSA-3794 [151] | munin [152]                    |
|                |                                |
| DSA-3795 [153] | bind9 [154]                    |
|                |                                |
| DSA-3796 [155] | apache2 [156]                  |
|                |                                |
| DSA-3796 [157] | sitesummary [158]              |
|                |                                |
| DSA-3797 [159] | mupdf [160]                    |
|                |                                |
| DSA-3798 [161] | tnef [162]                     |
|                |                                |
| DSA-3799 [163] | imagemagick [164]              |
|                |                                |
| DSA-3800 [165] | libquicktime [166]             |
|                |                                |
| DSA-3801 [167] | ruby-zip [168]                 |
|                |                                |
| DSA-3802 [169] | zabbix [170]                   |
|                |                                |
| DSA-3803 [171] | texlive-base [172]             |
|                |                                |
| DSA-3804 [173] | linux [174]                    |
|                |                                |
| DSA-3805 [175] | firefox-esr [176]              |
|                |                                |
| DSA-3806 [177] | pidgin [178]                   |
|                |                                |
| DSA-3807 [179] | icoutils [180]                 |
|                |                                |
| DSA-3808 [181] | imagemagick [182]              |
|                |                                |
| DSA-3809 [183] | mariadb-10.0 [184]             |
|                |                                |
| DSA-3810 [185] | chromium-browser [186]         |
|                |                                |
| DSA-3811 [187] | wireshark [188]                |
|                |                                |
| DSA-3812 [189] | ioquake3 [190]                 |
|                |                                |
| DSA-3813 [191] | r-base [192]                   |
|                |                                |
| DSA-3814 [193] | audiofile [194]                |
|                |                                |
| DSA-3815 [195] | wordpress [196]                |
|                |                                |
| DSA-3816 [197] | samba [198]                    |
|                |                                |
| DSA-3817 [199] | jbig2dec [200]                 |
|                |                                |
| DSA-3818 [201] | gst-plugins-bad1.0 [202]       |
|                |                                |
| DSA-3819 [203] | gst-plugins-base1.0 [204]      |
|                |                                |
| DSA-3820 [205] | gst-plugins-good1.0 [206]      |
|                |                                |
| DSA-3821 [207] | gst-plugins-ugly1.0 [208]      |
|                |                                |
| DSA-3822 [209] | gstreamer1.0 [210]             |
|                |                                |
| DSA-3823 [211] | eject [212]                    |
|                |                                |
| DSA-3824 [213] | firebird2.5 [214]              |
|                |                                |
| DSA-3825 [215] | jhead [216]                    |
|                |                                |
| DSA-3826 [217] | tryton-server [218]            |
|                |                                |
| DSA-3827 [219] | jasper [220]                   |
|                |                                |
| DSA-3828 [221] | dovecot [222]                  |
|                |                                |
| DSA-3829 [223] | bouncycastle [224]             |
|                |                                |
| DSA-3830 [225] | icu [226]                      |
|                |                                |
| DSA-3831 [227] | firefox-esr [228]              |
|                |                                |
| DSA-3832 [229] | hunspell-en-us [230]           |
|                |                                |
| DSA-3832 [231] | uzbek-wordlist [232]           |
|                |                                |
| DSA-3832 [233] | icedove [234]                  |
|                |                                |
| DSA-3833 [235] | libav [236]                    |
|                |                                |
| DSA-3834 [237] | mysql-5.5 [238]                |
|                |                                |
| DSA-3835 [239] | python-django [240]            |
|                |                                |
| DSA-3836 [241] | weechat [242]                  |
|                |                                |
| DSA-3837 [243] | libreoffice [244]              |
|                |                                |
| DSA-3838 [245] | ghostscript [246]              |
|                |                                |
| DSA-3839 [247] | freetype [248]                 |
|                |                                |
+----------------+--------------------------------+

   69: https://www.debian.org/security/2016/dsa-3690
   70: https://packages.debian.org/src:icedove
   71: https://www.debian.org/security/2016/dsa-3711
   72: https://packages.debian.org/src:mariadb-10.0
   73: https://www.debian.org/security/2016/dsa-3730
   74: https://packages.debian.org/src:icedove
   75: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3743
   76: https://packages.debian.org/src:python-bottle
   77: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3756
   78: https://packages.debian.org/src:icoutils
   79: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3757
   80: https://packages.debian.org/src:icedove
   81: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3758
   82: https://packages.debian.org/src:bind9
   83: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3759
   84: https://packages.debian.org/src:python-pysaml2
   85: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3760
   86: https://packages.debian.org/src:ikiwiki
   87: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3761
   88: https://packages.debian.org/src:rabbitmq-server
   89: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3762
   90: https://packages.debian.org/src:tiff
   91: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3763
   92: https://packages.debian.org/src:pdns-recursor
   93: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3764
   94: https://packages.debian.org/src:pdns
   95: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3765
   96: https://packages.debian.org/src:icoutils
   97: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3766
   98: https://packages.debian.org/src:mapserver
   99: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3767
  100: https://packages.debian.org/src:mysql-5.5
  101: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3768
  102: https://packages.debian.org/src:openjpeg2
  103: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3769
  104: https://packages.debian.org/src:libphp-swiftmailer
  105: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3770
  106: https://packages.debian.org/src:mariadb-10.0
  107: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3771
  108: https://packages.debian.org/src:firefox-esr
  109: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3772
  110: https://packages.debian.org/src:libxpm
  111: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3773
  112: https://packages.debian.org/src:openssl
  113: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3774
  114: https://packages.debian.org/src:lcms2
  115: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3775
  116: https://packages.debian.org/src:tcpdump
  117: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3776
  118: https://packages.debian.org/src:chromium-browser
  119: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3777
  120: https://packages.debian.org/src:libgd2
  121: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3778
  122: https://packages.debian.org/src:ruby-archive-tar-minitar
  123: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3779
  124: https://packages.debian.org/src:wordpress
  125: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3780
  126: https://packages.debian.org/src:ntfs-3g
  127: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3781
  128: https://packages.debian.org/src:svgsalamander
  129: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3783
  130: https://packages.debian.org/src:php5
  131: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3784
  132: https://packages.debian.org/src:viewvc
  133: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3785
  134: https://packages.debian.org/src:jasper
  135: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3786
  136: https://packages.debian.org/src:vim
  137: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3787
  138: https://packages.debian.org/src:tomcat7
  139: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3788
  140: https://packages.debian.org/src:tomcat8
  141: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3789
  142: https://packages.debian.org/src:libevent
  143: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3790
  144: https://packages.debian.org/src:spice
  145: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3791
  146: https://packages.debian.org/src:linux
  147: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3792
  148: https://packages.debian.org/src:libreoffice
  149: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3793
  150: https://packages.debian.org/src:shadow
  151: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3794
  152: https://packages.debian.org/src:munin
  153: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3795
  154: https://packages.debian.org/src:bind9
  155: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3796
  156: https://packages.debian.org/src:apache2
  157: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3796
  158: https://packages.debian.org/src:sitesummary
  159: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3797
  160: https://packages.debian.org/src:mupdf
  161: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3798
  162: https://packages.debian.org/src:tnef
  163: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3799
  164: https://packages.debian.org/src:imagemagick
  165: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3800
  166: https://packages.debian.org/src:libquicktime
  167: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3801
  168: https://packages.debian.org/src:ruby-zip
  169: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3802
  170: https://packages.debian.org/src:zabbix
  171: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3803
  172: https://packages.debian.org/src:texlive-base
  173: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3804
  174: https://packages.debian.org/src:linux
  175: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3805
  176: https://packages.debian.org/src:firefox-esr
  177: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3806
  178: https://packages.debian.org/src:pidgin
  179: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3807
  180: https://packages.debian.org/src:icoutils
  181: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3808
  182: https://packages.debian.org/src:imagemagick
  183: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3809
  184: https://packages.debian.org/src:mariadb-10.0
  185: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3810
  186: https://packages.debian.org/src:chromium-browser
  187: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3811
  188: https://packages.debian.org/src:wireshark
  189: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3812
  190: https://packages.debian.org/src:ioquake3
  191: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3813
  192: https://packages.debian.org/src:r-base
  193: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3814
  194: https://packages.debian.org/src:audiofile
  195: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3815
  196: https://packages.debian.org/src:wordpress
  197: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3816
  198: https://packages.debian.org/src:samba
  199: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3817
  200: https://packages.debian.org/src:jbig2dec
  201: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3818
  202: https://packages.debian.org/src:gst-plugins-bad1.0
  203: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3819
  204: https://packages.debian.org/src:gst-plugins-base1.0
  205: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3820
  206: https://packages.debian.org/src:gst-plugins-good1.0
  207: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3821
  208: https://packages.debian.org/src:gst-plugins-ugly1.0
  209: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3822
  210: https://packages.debian.org/src:gstreamer1.0
  211: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3823
  212: https://packages.debian.org/src:eject
  213: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3824
  214: https://packages.debian.org/src:firebird2.5
  215: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3825
  216: https://packages.debian.org/src:jhead
  217: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3826
  218: https://packages.debian.org/src:tryton-server
  219: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3827
  220: https://packages.debian.org/src:jasper
  221: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3828
  222: https://packages.debian.org/src:dovecot
  223: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3829
  224: https://packages.debian.org/src:bouncycastle
  225: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3830
  226: https://packages.debian.org/src:icu
  227: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3831
  228: https://packages.debian.org/src:firefox-esr
  229: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3832
  230: https://packages.debian.org/src:hunspell-en-us
  231: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3832
  232: https://packages.debian.org/src:uzbek-wordlist
  233: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3832
  234: https://packages.debian.org/src:icedove
  235: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3833
  236: https://packages.debian.org/src:libav
  237: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3834
  238: https://packages.debian.org/src:mysql-5.5
  239: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3835
  240: https://packages.debian.org/src:python-django
  241: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3836
  242: https://packages.debian.org/src:weechat
  243: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3837
  244: https://packages.debian.org/src:libreoffice
  245: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3838
  246: https://packages.debian.org/src:ghostscript
  247: https://www.debian.org/security/2017/dsa-3839
  248: https://packages.debian.org/src:freetype

Removed packages
----------------

The following packages were removed due to circumstances beyond our
control:

+----------------------------------+-----------------------------------+
| Package                          | Reason                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| cgiemail [249]                   | RC-buggy, unmaintained            |
|                                  |                                   |
| grive [250]                      | Broken due to Google API changes  |
|                                  |                                   |
| libapache2-authenntlm-perl [251] | Broken with Apache 2.4            |
|                                  |                                   |
| libwww-dict-leo-org-perl [252]   | Broken due to upstream changes    |
|                                  |                                   |
| live-f1 [253]                    | Broken due to third party changes |
|                                  |                                   |
| owncloud [254]                   | Unsupportable                     |
|                                  |                                   |
| owncloud-apps [255]              | Unsupportable                     |
|                                  |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+

  249: https://packages.debian.org/src:cgiemail
  250: https://packages.debian.org/src:grive
  251: https://packages.debian.org/src:libapache2-authenntlm-perl
  252: https://packages.debian.org/src:libwww-dict-leo-org-perl
  253: https://packages.debian.org/src:live-f1
  254: https://packages.debian.org/src:owncloud
  255: https://packages.debian.org/src:owncloud-apps

Debian Installer
----------------

The installer has been updated to include the fixes incorporated into
stable by the point release.


URLs
----

The complete lists of packages that have changed with this revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/ChangeLog


The current stable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/


Proposed updates to the stable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates


stable distribution information (release notes, errata etc.):

https://www.debian.org/releases/stable/


Security announcements and information:

https://security.debian.org/ [256]

  256: https://www.debian.org/security/


About Debian
------------

The Debian Project is an association of Free Software developers who
volunteer their time and effort in order to produce the completely free
operating system Debian.


Contact Information
-------------------

For further information, please visit the Debian web pages at
https://www.debian.org/, send mail to <press@debian.org>, or contact the
stable release team at <debian-release@lists.debian.org>.