Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

KDE keyboard layout

Προσοχη,
στο KDE χρειάστηκε να προστεθούν τα ελληνικά από
ρυθμίσεις συστήματος
κάτω-κάτω
ΥΛΙΚΟ
συσκευές εισόδου

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

easy upgrade to debian 9


I used Andrea Fortuna's advice.

I used the terminal.
You need to be root.

system upgrade
 
# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get dist-upgrade
 
backup of current sources.list
 
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
 
 package repository update

sed -i 's/jessie/stretch/g' /etc/apt/sources.list
 
package index update
 
apt-get update 

upgrade process

# apt-get upgrade
# apt-get dist-upgrade
 
reboot
 
reboot 

The whole procedure took me about 3 hours.

result:

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.0 (stretch)
Release: 9.0
Codename: stretch